FAQs

Algemene Voorwaarden Chique Studio

 

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Chique Studio en de cliënt waarop Chique Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanning

De wimperstyliste van Chique Studio zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste worden verteld. De wimperstyliste van Chique Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De wimperstyliste van Chique Studio zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Chique studio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt chique studio 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Chique Studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Chique Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Betaling

Chique studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Chique studio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Chique studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Chique studio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand Chique studio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Chique studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Geheimhouding

Chique studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Chique Studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Chique studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chique Studio is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Chique studio is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Garantie

Chique Studio geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en 7 dagen op de producten. Deze garantie vervalt indien: · De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste. · De cliënt andere producten dan de door chique studio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions. · De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd. · De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd. · De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. · De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen. · De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal niet leiden tot restitutie.